moto
  • Home
  • Επιχειρήσεις

Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Λογιστών

Ποιους Αφορά

Αφορά κάθε ατομικά εργαζόμενο λογιστή / φοροτεχνικό ως ελεύθερο επαγγελματία καθώς επίσης και λογιστικά φοροτεχνικά γραφεία με συνεργάτες και υπαλλήλους. Το κόστος κάλυψης ποικίλοι ανάλογα το ετήσιο εισόδημα από λογιστικές εργασίες, τα όρια κάλυψης και την απαλλάγή που θα επιλεχθεί. Υπάρχουν και μερικοί άλλοι παράγοντες για εξειδικευμένες περιπτώσεις. Παρακάτω δημιουργήσαμε φόρμα υπολογισμού με την οποία μπορείτε να υπολογίσετε το ακριβές κόστος ασφάλισης σας. Συνεργαζόμαστε με τις εξής ασφαλιστικές εταιρίες : Generali Hellas, AIG, Εθνική ασφαλιστική, Μινέττα και άλλες αξιόλογες ασφαλιστικές εταιρίες της Ελλάδος.

Πάρτε προσφορά ασφάλισης

Τι καλύπτει

Διαβάστε Περισσότερα

Ασφάλιση κινδύνων διαδικτύου - Hacking - Cyber Risks - Cyber Security Insurance

Ποιους Αφορά

Εταιρεία τροφίμων μετά από κυβερνοεπίθεση, διαπίστωσε ότι κλειδώθηκε το σύστημά της από τους δράστες, οι οποίοι απαίτησαν λύτρα ώστε να ξεκλειδωθούν τα δεδομένα στα συστήματα της. Ακολούθησε άμεση επικοινωνία των συμβούλων με τον ασφαλισμένο για τις δέουσες ενέργειες. Πραγματοποιήθηκε πληρωμή λύτρων προκειμένου να δοθεί κωδικός αποκρυπτογράφησης ώστε να επαναλειτουργήσουν οι Servers της επιχείρησης. Αποδόθηκε αποζημίωση για συμβούλους, λύτρα και λοιπά έξοδα αποκατάστασης συστήματος. Αυτή είναι μια περίπτωση κυβερνοεπίθεσης - CyberAttack. 

Παρακάτω δημιουργήσαμε φόρμα υπολογισμού με την οποία μπορείτε να υπολογίσετε το ακριβές κόστος ασφάλισης σας. Συνεργαζόμαστε με τις εξής ασφαλιστικές εταιρίες : Generali Hellas, AIG, Εθνική ασφαλιστική, Μινέττα , Ergo και άλλες αξιόλογες ασφαλιστικές εταιρίες της Ελλάδος.

Πάρτε προσφορά ασφάλισης

Τι καλύπτει:

Τμήμα Ι - Κάλυψη Ιδίων Ζημιών

1. Αντιμετώπιση συμβάντος : Καλύπτονται  έξοδα για διερεύνηση και τον εντοπισμό του συμβάντος,  έξοδα για την αντιμετώπιση και εξάλειψη του συμβάντος όπως η διαγραφή κακόβουλου λογισμικού ή η απενεργοποίηση των λογαριασμών χρηστών οι οποίοι έχουν παραβιαστεί  κλπ., έξοδα για την τεκμηρίωση του συμβάντος, έξοδα για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων μετά από παραβίαση δεδομένων (όπως ενημέρωση της εποπτικής αρχής ή των πελατών σας),  έξοδα για τη λειτουργία ενός εσωτερικού ή εξωτερικού κέντρου διαχείρισης κρίσεων (συμπεριλαμβανομένης μιας τηλεφωνικής γραμμής άμεσης εξυπηρέτησης), έξοδα για την αγορά υπηρεσιών παρακολούθησης ενός συμβάντος στον κυβερνοχώρο σχετικά με την κλοπή προσωπικών ή οικονομικών στοιχείων προς όφελος των πελατών που θίγονται από παραβίαση δεδομένων, έξοδα για τη διαχείριση και την προστασία της φήμης σας  μετά από ένα ασφαλιζόμενο συμβάν, έξοδα  νομικής υπεράσπισης  και έξοδα για ασφαλιστέα  διοικητικά πρόστιμα  και κυρώσεις που επιβάλλονται από τη εποπτική αρχή σας ως άμεση συνέπεια της παραβίασης δεδομένων.

2. Αποκατάσταση βάσης δεδομένων:  Καλύπτονται  έξοδα για την αποκατάσταση και τη ρύθμιση των δεδομένων σας, του λογισμικού και του συστήματος υπολογιστή σας μετά από ένα συμβάν στον κυβερνοχώρο, στην πλησιέστερη δυνατή κατάσταση στην οποία αυτά βρίσκονταν αμέσως πριν από το συμβάν στον κυβερνοχώρο.

3. Εκβιασμός στον κυβερνοχώρο : Καλύπτονται τα έξοδα για λύτρα τα οποία καταβάλετε  ή  για εύλογες και απαραίτητες δαπάνες για την επίλυση ενός εκβιασμού στον κυβερνοχώρο.

4. Έγκλημα στον κυβερνοχώρο:  Αποζημιώνονται  κεφάλαια τα οποία σας αφαιρέθηκαν παράνομα ως άμεσο αποτέλεσμα ενός εγκλήματος στον κυβερνοχώρο.

5. Διακοπή επιχειρηματικής λειτουργίας:   Αποζημιώνεται η απώλεια κερδών που  προέκυψε ως άμεσο αποτέλεσμα της μη διαθεσιμότητας ( ή και των δεδομένων που αποθηκεύονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία με άλλον τρόπο) ή υποβάθμισης της υπηρεσίας  των υπολογιστικών συστημάτων σας ή της υπηρεσίας υπολογιστικών συστημάτων του παρόχου υπηρεσιών σας, η οποία προκαλείται από συμβάν στον κυβερνοχώρο.

Τμήμα ΙΙ  Αξιώσεις τρίτων    

Εμπιστευτικότητα και ευθύνη απορρήτου:  Καλύπτονται οποιαδήποτε ποσά για τα οποία είστε νομικά υπεύθυνος και τα οποία προκύπτουν από απαίτηση τρίτου για παραβίαση δεδομένων η οποία σχετίζεται με εμπιστευτικές πληροφορίες ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τρίτου (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων των υπαλλήλων σας) ή για παραβίαση των ισχυόντων νόμων προστασίας δεδομένων, καθώς επίσης και έξοδα νομικής υπεράσπισής σας.

Ευθύνη ασφάλειας δικτύου: Καλύπτονται οποιαδήποτε ποσά από αγωγή τρίτου και για τα έξοδα νομικής υπεράσπισής σας , για ένα συμβάν στον κυβερνοχώρο στα υπολογιστικά συστήματά σας, το οποίο έχει οδηγήσει σε:

  • α. ζημία σε, αλλοίωση, καταστροφή, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε, μη εξουσιοδοτημένη δημοσιοποίηση των δεδομένων τα οποία είναι αποθηκευμένα σε υπολογιστικά συστήματα τρίτων.
  • β. διακοπή ή υποβάθμιση υπηρεσιών υπολογιστικών συστημάτων τρίτων.

Προσωπική νομική ευθύνη των υπαλλήλων:  Καλύπτεται επίσης την προσωπική νομική ευθύνη των υπαλλήλων σας η οποία προκύπτει από απαίτηση τρίτου για πράξεις ή παραλείψεις στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων απασχόλησής τους, εκτός εάν οι εν λόγω πράξεις ή παραλείψεις είναι σκόπιμες, κακόβουλες ή εκ προθέσεως.

 Όρια κάλυψης

 Τα όρια κυμαίνονται από 25.000 ανά περίπτωση και κατ’ έτος έως 3.000.000. 

Ipid (Ενημερωτικά έντυπα)

Generali, Aig, Εθνική, Ergo, Μινέττα

Πάρτε προσφορά ασφάλισης

Επαγγελματική αστική ευθύνη Ηλεκτρολόγων Υδραυλικών Ψυκτικών

Ποιούς ενδιαφέρει

Ατομικά  εργαζόμενους ως ελεύθερους επαγγελματίες ηλεκτρολόγους υδραυλικούς ή ψυκτικούς, εργαζόμενος ως ελεύθερος επαγγελματίας, που απασχολούν έως 2 βοηθούς. Παρακάτω δημιουργήσαμε φόρμα υπολογισμού με την οποία μπορείτε να υπολογίσετε το ακριβές κόστος ασφάλισης σας. Συνεργαζόμαστε με τις εξής ασφαλιστικές εταιρίες : Generali Hellas, AIG, Εθνική ασφαλιστική, Μινέττα και άλλες αξιόλογες ασφαλιστικές εταιρίες της Ελλάδος.

Πάρτε προσφορά ασφάλισης

Έκταση κάλυψης

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του επαγγελματία για ζημιές (Σωματικές βλάβες/ Θάνατος ή/ και Υλικές ζημιές) συνεπεία ατυχήματος που πιθανώς προξενηθεί σε τρίτους, με υπαιτιότητά του για απαιτήσεις τρίτων από ατυχήματα που οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις από αμέλειά του οι οποίες απορρέουν άμεσα και αποκλειστικά από τις εργασίες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής έργων που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο ασφαλισμένος. Τρίτοι θεωρούνται για το παρόν και οι εγκαταστάσεις του εκάστοτε πελάτη του ασφαλισμένου.

Βάση κάλυψης

Claims Made. Ημερομηνία αναδρομικής ισχύος η ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης με εκτεταμένη περίοδο αναγγελίας απαιτήσεων 6 μήνες από την διακοπή της κάλυψης. Εναλλακτικά, παρέχεται η δυνατότητα για εκτεταμένη περίοδο αναγγελίας απαιτήσεων 12 μήνες, με επασφάλιστρο.

Προαιρετικές επεκτάσεις κάλυψης

  • Επαγγελματική Ευθύνη από σχεδιασμό και επίβλεψη εργασιών της ασφαλισμένης δραστηριότητας, μέχρι €15.000 ανά περιστατικό και κατ’ έτος, με απαλλαγή €750 ανά απαίτηση.
  • Απαιτήσεις που σχετίζονται με ελαττωματικό προϊόν που χρησιμοποιήθηκε στο έργο, μέχρι €15.000 ανά περιστατικό και κατ’ έτος, με απαλλαγή €650 ανά απαίτηση.
  • Εργοδοτική Ευθύνη με επασφάλιστρο.  
  • Πυρκαγιά, έκρηξη, βραχυκύκλωμα μέχρι €30.000 ανά περιστατικό.
  • Ζημιές σε αγωγούς και υπόγειες εγκαταστάσεις, μέχρι €30.000 ανά περιστατικό και απαλλαγή 7,5% της ζημιάς με ελάχιστο €650 ανά ζημιογόνο γεγονός.

Πάρτε προσφορά ασφάλισης

 

Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου Εργολάβων (Contractors All Risks - CAR)

Ποιοι καλύπτονται

 Ο κύριος του έργου, o γενικός εργολάβος και οι υπεργολάβοι αυτού.  Συμπληρωματικά μπορούν να καλυφθούν: Οι σχεδιαστές, οι σύμβουλοι μηχανικοί, οι προμηθευτές ή κατασκευαστές των μηχανημάτων (για συναρμολογήσεις)

Πάρτε προσφορά ασφάλισης

Αντικείμενο ασφάλισης

Κτίρια , Εργοστάσια, σταθμοί, έργα οδοποιίας, σιδηρόδρομοι, αεροδρόμια, λιμάνια, γέφυρες, φράγματα, σήραγγες, έργα υποδομών (αποχετεύσεις, υδροδοτήσεις κλπ)

Εύρος κάλυψης συμβολαίου

Εργασίες συμβάσεως:  Προπαρασκευαστικές εργασίες (εκσκαφές, ισοπεδώσεις, προστατευτικές τάφροι ή φράγματα κλπ), Υλικά που θα ενσωματωθούν στο έργο και βρίσκονται εντός εργοταξίου.

Διαβάστε Περισσότερα

Αστική Ευθύνη Προϊόντος

 

Γιατί πρέπει να σκεφθώ σοβαρά την ασφάλιση Αστικής Ευθύνης προϊόντος;

Η επιχείρησή σας φέρει ευθύνη για ζημίες που μπορούν να προκληθούν από τη χρήση των προϊόντων που παράγει , διανέμει , εισάγει η/και εκπροσωπεί, προς όλους τους πελάτες της -  είτε αυτοί είναι φυσικά πρόσωπα ή κάποια άλλη επιχείρηση (μεσάζοντες, προμηθευτές, κ.α.).

Τι εξασφαλίζουμε με την ασφάλιση αστικής ευθύνης προϊόντος:

Εξασφαλίζουμε απαιτήσεις λόγω πρόκλησης ζημιών στην περιουσία τρίτων ή αλλιώς υλικές ζημίες προς τρίτους. Εξασφαλίζουμε απαιτήσεις λόγω πρόκλησης σωματικών βλαβών τρίτων. Μπορούμε να εξασφαλίσουμε και την περίπτωση των αποθετικών ζημιών.

Διαβάστε Περισσότερα

Ασφάλειες

Αστικής Ευθύνης

liability insurance

Κατοικίας

home insurance

Ζωής

Life insurance

Επιχείρησης

heriaa2

Αυτοκινήτου

Car Insurance

Σκαφών

Boat insurance