moto

 • Προστασία Υγείας

  Προστασία Υγείας

 • Αποταμιευτικό πλάνο Σύνταξης

  Αποταμιευτικό πλάνο Σύνταξης

 • Ασφάλιση Σκαφών Αναψυχής

  Ασφάλιση Σκαφών Αναψυχής

  Αποζημίωση από βύθιση 185.000€
 • Ασφάλιση Κατοικίας

  Ασφάλιση Κατοικίας

 • Ασφάλιση Αυτοκινήτου

  Ασφάλιση Αυτοκινήτου

 • Προστασία Υγείας
 • Αποταμιευτικό πλάνο Σύνταξης
 • Ασφάλιση Σκαφών Αναψυχής
 • Ασφάλιση Κατοικίας
 • Ασφάλιση Αυτοκινήτου

Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Λογιστών

Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Λογιστών

Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Λογιστών

Ποιους Αφορά

Αφορά κάθε ατομικά εργαζόμενο λογιστή / φοροτεχνικό ως ελεύθερο επαγγελματία καθώς επίσης και λογιστικά φοροτεχνικά γραφεία με συνεργάτες και υπαλλήλους. Το κόστος κάλυψης ποικίλοι ανάλογα το ετήσιο εισόδημα από λογιστικές εργασίες, τα όρια κάλυψης και την απαλλάγή που θα επιλεχθεί. Υπάρχουν και μερικοί άλλοι παράγοντες για εξειδικευμένες περιπτώσεις. Παρακάτω δημιουργήσαμε φόρμα υπολογισμού με την οποία μπορείτε να υπολογίσετε το ακριβές κόστος ασφάλισης σας. Συνεργαζόμαστε με τις εξής ασφαλιστικές εταιρίες : Generali Hellas, AIG, Εθνική ασφαλιστική, Μινέττα και άλλες αξιόλογες ασφαλιστικές εταιρίες της Ελλάδος.

Πάρτε προσφορά ασφάλισης

Τι καλύπτει:

Περισσότερα

Επαγγελματική αστική ευθύνη Ηλεκτρολόγων Υδραυλικών Ψυκτικών

Επαγγελματική αστική ευθύνη Ηλεκτρολόγων Υδραυλικών Ψυκτικών

Ποιούς ενδιαφέρει

Ατομικά  εργαζόμενους ως ελεύθερους επαγγελματίες ηλεκτρολόγους υδραυλικούς ή ψυκτικούς, εργαζόμενος ως ελεύθερος επαγγελματίας, που απασχολούν έως 2 βοηθούς.

Έκταση κάλυψης

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του επαγγελματία για ζημιές (Σωματικές βλάβες/ Θάνατος ή/ και Υλικές ζημιές) συνεπεία ατυχήματος που πιθανώς προξενηθεί σε τρίτους, με υπαιτιότητά του για απαιτήσεις τρίτων από ατυχήματα που οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις από αμέλειά του οι οποίες απορρέουν άμεσα και αποκλειστικά από τις εργασίες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής έργων που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο ασφαλισμένος. Τρίτοι θεωρούνται για το παρόν και οι εγκαταστάσεις του εκάστοτε πελάτη του ασφαλισμένου.

Βάση κάλυψης

Claims Made. Ημερομηνία αναδρομικής ισχύος η ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης με εκτεταμένη περίοδο αναγγελίας απαιτήσεων 6 μήνες από την διακοπή της κάλυψης. Εναλλακτικά, παρέχεται η δυνατότητα για εκτεταμένη περίοδο αναγγελίας απαιτήσεων 12 μήνες, με επασφάλιστρο.

Προαιρετικές επεκτάσεις κάλυψης

 • Επαγγελματική Ευθύνη από σχεδιασμό και επίβλεψη εργασιών της ασφαλισμένης δραστηριότητας, μέχρι €15.000 ανά περιστατικό και κατ’ έτος, με απαλλαγή €750 ανά απαίτηση.
 • Απαιτήσεις που σχετίζονται με ελαττωματικό προϊόν που χρησιμοποιήθηκε στο έργο, μέχρι €15.000 ανά περιστατικό και κατ’ έτος, με απαλλαγή €650 ανά απαίτηση.
 • Εργοδοτική Ευθύνη με επασφάλιστρο.  
 • Πυρκαγιά, έκρηξη, βραχυκύκλωμα μέχρι €30.000 ανά περιστατικό.
 • Ζημιές σε αγωγούς και υπόγειες εγκαταστάσεις, μέχρι €30.000 ανά περιστατικό και απαλλαγή 7,5% της ζημιάς με ελάχιστο €650 ανά ζημιογόνο γεγονός.

 

Περισσότερα

Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου Εργολάβων (Contractors All Risks - CAR)

Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου Εργολάβων (Contractors All Risks - CAR)

Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου Εργολάβων (Contractors All Risks - CAR)

Ποιοι καλύπτονται

 Ο κύριος του έργου, o γενικός εργολάβος και οι υπεργολάβοι αυτού.  Συμπληρωματικά μπορούν να καλυφθούν: Οι σχεδιαστές, οι σύμβουλοι μηχανικοί, οι προμηθευτές ή κατασκευαστές των μηχανημάτων (για συναρμολογήσεις)

Πάρτε προσφορά ασφάλισης

Αντικείμενο ασφάλισης

Κτίρια , Εργοστάσια, σταθμοί, έργα οδοποιίας, σιδηρόδρομοι, αεροδρόμια, λιμάνια, γέφυρες, φράγματα, σήραγγες, έργα υποδομών (αποχετεύσεις, υδροδοτήσεις κλπ)

Εύρος κάλυψης συμβολαίου

Εργασίες συμβάσεως:  Προπαρασκευαστικές εργασίες (εκσκαφές, ισοπεδώσεις, προστατευτικές τάφροι ή φράγματα κλπ), Υλικά που θα ενσωματωθούν στο έργο και βρίσκονται εντός εργοταξίου.

Περισσότερα

Αστική Ευθύνη Προϊόντος

Αστική Ευθύνη Προϊόντος

Αστική Ευθύνη Προϊόντος

 

Γιατί πρέπει να σκεφθώ σοβαρά την ασφάλιση Αστικής Ευθύνης προϊόντος;

Η επιχείρησή σας φέρει ευθύνη για ζημίες που μπορούν να προκληθούν από τη χρήση των προϊόντων που παράγει , διανέμει , εισάγει η/και εκπροσωπεί, προς όλους τους πελάτες της -  είτε αυτοί είναι φυσικά πρόσωπα ή κάποια άλλη επιχείρηση (μεσάζοντες, προμηθευτές, κ.α.).

Τι εξασφαλίζουμε με την ασφάλιση αστικής ευθύνης προϊόντος:

Εξασφαλίζουμε απαιτήσεις λόγω πρόκλησης ζημιών στην περιουσία τρίτων ή αλλιώς υλικές ζημίες προς τρίτους. Εξασφαλίζουμε απαιτήσεις λόγω πρόκλησης σωματικών βλαβών τρίτων. Μπορούμε να εξασφαλίσουμε και την περίπτωση των αποθετικών ζημιών.

Περισσότερα

Αποζημιώσεις

Αποζημιώσεις

Αποζημιώσεις

20/2/2009: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΟΥ 16.000 ΕΥΡΩ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ - Η ΖΗΜΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΘΗΚΕ ΣΕ 20 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Περισσότερα

Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Ιατρών - Χειρουργών

Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Ιατρών - Χειρουργών

Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Ιατρών - Χειρουργών

Ποιους Αφορά

Αφορά όλες τις ειδικότητες ιατρών. Το κόστος κάλυψης ποικίλοι ανάλογα την ειδικότητα του ιατρού, την σχέση εργασίας του ιατρού και τα όρια κάλυψης. Παρακάτω δημιουργήσαμε φόρμα υπολογισμού με την οποία μπορείτε να υπολογίσετε το ακριβές κόστος ασφάλισης σας για την ειδικότητα σας. Συνεργαζόμαστε με τις εξής ασφαλιστικές εταιρίες : Generali Hellas, Interamerican, Ατλαντική Ενωση, Υδρόγειος ασφαλιστική και άλλες αξιόλογες ασφαλιστικές εταιρίες της Ελλάδος.

Πάρτε προσφορά ασφάλισης

Εχει ξεκινήσει πλέον και στην Ελλάδα προσπάθεια ενημέρωσης, από διαφόρους φορείς (πχ. εξειδικευμένες δικηγορικές εταιρίες δείτε εδώ) κυρίως μέσω των social media όπου συστηματικά προβάλλεται η δυνατότητα μέσω δικαστικής διεκδίκησης, της άσκησης των δικαιωμάτων των ενδιαφερομένων λόγω λαθών από ιατρικές πράξεις ή παραλείψεις. Τονίζονται ιδιαίτερα η έννοια της ιατρικής ευθύνης, η νομική διαδικασία για την δικαίωση του ασθενούς, οι βασικές αιτίες των ιατρικών λαθών και οι λόγοι της αύξησης αυτών, ποιες είναι οι συχνές υποθέσεις που καταλήγουν στα δικαστήρια και το ύψος των αποζημιώσεων που επιδικάζονται σ' αυτά.

Σοβαρές αλλαγές επίσης σχετικά με τις επιδικασμένες αποζημιώσεις αστικού δικαίου σε βάρος Νοσοκομείων του ΕΣΥ, δρομολογούνται σύμφωνα με την εγκύκλιο "Κοινοποίηση δικαστικών αποφάσεων στον Γενικό Επίτροπο Επικράτειας Ελεγκτικού Συνεδρίου από τις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Ελέγχου και εποπτείας (ΔΥΕΕ)" (ΑΔΑ: ΩΟΑ1Η-Τ29) του υπουργείου Οικονομικών. Οι εν λόγω αλλαγές αφορούν ειδικά τους Ιατρούς του ΕΣΥ και τους ιατρούς των δημοσίων Νοσοκομείων.

Στα πλαίσια της παραπάνω εγκυκλίου προκύπτουν νέα δεδομένα σχετικά με την ευθύνη των ειδικευόμενων ιατρών στα δημόσια νοσοκομεία. Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του ο Αρείος Πάγος αποφαίνεται πως μπορεί να υπάρξει ποινική ευθύνη και σε ειδικευόμενους ιατρούς λόγω ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Δείτε εδώ το σχετικό άρθρο.  

Δείτε εδώ την στατιστική ανάλυση της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (Βαρσάνη Ισμήνη - Βούτσινος Δημήτριος) για την Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών, όπου γίνεται αναφορά στα ποσά των επιδικασθεισών υποθέσεων ανά ειδικότητα (πηγή έρευνας Πανεπιστήμιο Πειραιώς).

Δείτε εδώ το ερμηνευτικό λεξικό για την ασφάλιση αστικής ευθύνης που ανάρτησε η Ενωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος στον δικτυακό της τόπο. Στην σελίδα 37 αναφέρονται πληροφορίες για την αστική ευθύνη Ιατρών.

Τι καλύπτει:

Την επαγγελματική αστική ευθύνη σας ως ιατρός για απώλεια ζωής ή σωματικές βλάβες που μπορεί να προκύψουν από :

 • πράξεις ή παραλείψεις κατά την νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του, ως ιατρός της ειδικότητας που έχει.
 • λάθη ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση οδηγιών που έδωσε στους βοηθούς τους καθώς επίσης και σε περίπτωση παροχής  ιατρικής βοήθειας έκτακτης ανάγκης που μπορεί να παρέχεται ανεξάρτητα από την δηλωθείσα ειδικότητα του.
 • Εφόσον διαθέτει ιδιωτικό ιατρείο καλύπτονται τα ατυχήματα που μπορεί να συμβούν στον χώρο αυτό (αστική ευθύνη χώρου ή γενική αστική ευθύνη).
 • Τέλος  καλύπτονται οι δαπάνες νομικής υποστήριξης για καταβολή δικηγορικών αμοιβών και δικαστικών εξόδων σε Ποινικά Δικαστήρια, που σχετίζονται με την συγκεκριμένη κάλυψη.

 Όρια κάλυψης

 Τα όρια κυμαίνονται από 30.000 ανά περίπτωση και κατ’ έτος έως 3.000.000. Σε περίπτωση επιθυμίας μεγαλύτερων ορίων αναζητούμε κάλυψη εκτός Ελλάδος.

Ειδικές εξαιρέσεις

Δείτε εδώ ομαδοποίηση των ειδικών εξαιρέσεων σε μερικά συμβόλαια της Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.

 Κόστος κάλυψης

 Το κόστος κάλυψης ποικίλοι ανάλογα την ειδικότητα του ιατρού και τα όρια κάλυψης. Παρακάτω δημιουργήσαμε φόρμα υπολογισμού με την οποία μπορείτε να υπολογίσετε το ακριβές κόστος ασφάλισης σας για την ειδικότητα σας.

Ipid (Ενημερωτικά έντυπα)

Generali, Interamerican, Ατλαντική Ενωση, Υδρόγειος ασφαλιστική.

Πάρτε προσφορά ασφάλισης

Περισσότερα

Αστική ευθύνη Στελεχών (D & O)

Αστική ευθύνη Στελεχών (D & O)

Αστική ευθύνη Στελεχών (D & O)

Το συμβόλαιο Directors & Officers Liability έχει σκοπό να προστατέψει την επιχείρηση και τα στελέχη της από την έκθεσή τους σε οικονομικούς κινδύνους, που φέρουν οι ίδιοι ως φυσικά πρόσωπα από την άσκηση των πιο πάνω καθηκόντων τους.

Ποιους Αφορά:

Το συμβόλαιο Αστική ευθύνη Στελεχών (Directors & Officers Liability) καλύπτει τους τα υψηλόβαθμα στελέχη μιας επιχείρησης, όμως και την ίδια την επιχείρηση από απαιτήσεις τρίτων που προέρχονται από παράνομη πράξη αυτών, αποκλειστικά και μόνο κατά την άσκηση των διοικητικών και διευθυντικών καθηκόντων τους.

Περισσότερα

Ανάκληση προϊόντος

Ανάκληση προϊόντος

Ανάκληση προϊόντος

Ποιους Αφορά

Η κυκλοφορία στην αγορά μολυσμένων ή ελαττωματικών προϊόντων που θα μπορούσαν να ενέχουν κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, αποτελεί μία πραγματική απειλή για όλες τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην αλυσίδα από την παραγωγή ως την κατανάλωση των προϊόντων. Κυρίως όσον αφορά στη φήμη του εμπορικού σήματος και στον επακόλουθο κίνδυνο ακύρωσης συμβάσεων πώλησης και μείωσης μεριδίου αγοράς μιας επιχείρησης. Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο ανάκλησης προϊόντος απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, διανομή και διάθεση προϊόντων, με έμφαση στις ακόλουθες κατηγορίες:

Περισσότερα

Ασφάλιση Σκαφών Αναψυχής

Ασφάλιση Σκαφών Αναψυχής

Ασφάλιση Σκαφών Αναψυχής

Η ασφάλιση σκαφών αναψυχής διακρίνεται σε δύο κατηγορίες α) την υποχρεωτικά εκ του νόμου ασφάλιση αστικής ευθύνης για ζημίες σε τρίτους όπως καθορίζεται με τον νόμο 2743/99, και αφορά όλα τα σκάφη με μήκος μεγαλύτερο των 7 μέτρων και όλα τα ταχύπλοα και β) την ασφάλιση που αφορά στο ίδιο το σκάφος για ζημίες που διατρέχει κατά την ναυσιπλοΐα , τον ελλιμενισμό, την μεταφορά, ή τον παροπλισμό του.

Ποιους αφορά:

Η ασφάλιση σκαφών αναψυχής αφορά όλους τους ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής, τους αντιπροσώπους σκαφών αναψυχής και τους συλλόγους ή ομίλους σκαφών αναψυχής.

Περισσότερα

Οδική Ταξιδιωτική και Νομική Βοήθεια

Οδική Ταξιδιωτική και Νομική Βοήθεια

Οδική Ταξιδιωτική και Νομική Βοήθεια

Ποιους Αφορά:

Η Ασφάλιση Οδικής και Ταξιδιωτικής Βοήθειας αφορά του ιδιοκτήτες οχημάτων Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσεως, Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσεως με μικτό βάρος κάτω από 3.500 Kgr και μοτοσικλετών. Πρέπει να σημειωθεί ότι απλή οδική βοήθέια (όχι ταξιδιωτική τις περισσότερες φορές) παρέχουν και οι αντιπροσωπίες αυτοκινήτων για νέο οχήματα της οποίας η διάρκεια ποικίλοι ανάλογα με το εργοστάσιο του οχήματος. Συνεπώς η κάλυψη αφορά κυρίως σε οχήματα μεγαλύτερης ηλικίας από 2 έτη.

Περισσότερα

Ασφάλειες

Αστικής Ευθύνης

liability insurance

Κατοικίας

home insurance

Ζωής

Life insurance

Επιχείρησης

heriaa2

Αυτοκινήτου

Car Insurance

Σκαφών

Boat insurance