Ασφάλιση κινδύνων διαδικτύου – Hacking – Cyber Risks – Cyber Security Insurance

Τσούτσας Χαράλαμπος

Ποιους Αφορά

Εταιρεία τροφίμων μετά από κυβερνοεπίθεση, διαπίστωσε ότι κλειδώθηκε το σύστημά της από τους δράστες, οι οποίοι απαίτησαν λύτρα ώστε να ξεκλειδωθούν τα δεδομένα στα συστήματα της. Ακολούθησε άμεση επικοινωνία των συμβούλων με τον ασφαλισμένο για τις δέουσες ενέργειες. Πραγματοποιήθηκε πληρωμή λύτρων προκειμένου να δοθεί κωδικός αποκρυπτογράφησης ώστε να επαναλειτουργήσουν οι Servers της επιχείρησης. Αποδόθηκε αποζημίωση για συμβούλους, λύτρα και λοιπά έξοδα αποκατάστασης συστήματος. Αυτή είναι μια περίπτωση κυβερνοεπίθεσης – CyberAttack. 

Παρακάτω δημιουργήσαμε φόρμα υπολογισμού με την οποία μπορείτε να υπολογίσετε το ακριβές κόστος ασφάλισης σας. Συνεργαζόμαστε με τις εξής ασφαλιστικές εταιρίες : Generali Hellas, AIG, Εθνική ασφαλιστική, Μινέττα , Ergo και άλλες αξιόλογες ασφαλιστικές εταιρίες της Ελλάδος.

Υπολογίστε το ασφάλιστροΤι καλύπτει:

Τμήμα Ι – Κάλυψη Ιδίων Ζημιών

1. Αντιμετώπιση συμβάντος : Καλύπτονται  έξοδα για διερεύνηση και τον εντοπισμό του συμβάντος,  έξοδα για την αντιμετώπιση και εξάλειψη του συμβάντος όπως η διαγραφή κακόβουλου λογισμικού ή η απενεργοποίηση των λογαριασμών χρηστών οι οποίοι έχουν παραβιαστεί  κλπ., έξοδα για την τεκμηρίωση του συμβάντος, έξοδα για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων μετά από παραβίαση δεδομένων (όπως ενημέρωση της εποπτικής αρχής ή των πελατών σας),  έξοδα για τη λειτουργία ενός εσωτερικού ή εξωτερικού κέντρου διαχείρισης κρίσεων (συμπεριλαμβανομένης μιας τηλεφωνικής γραμμής άμεσης εξυπηρέτησης), έξοδα για την αγορά υπηρεσιών παρακολούθησης ενός συμβάντος στον κυβερνοχώρο σχετικά με την κλοπή προσωπικών ή οικονομικών στοιχείων προς όφελος των πελατών που θίγονται από παραβίαση δεδομένων, έξοδα για τη διαχείριση και την προστασία της φήμης σας  μετά από ένα ασφαλιζόμενο συμβάν, έξοδα  νομικής υπεράσπισης  και έξοδα για ασφαλιστέα  διοικητικά πρόστιμα  και κυρώσεις που επιβάλλονται από τη εποπτική αρχή σας ως άμεση συνέπεια της παραβίασης δεδομένων.

2. Αποκατάσταση βάσης δεδομένων:  Καλύπτονται  έξοδα για την αποκατάσταση και τη ρύθμιση των δεδομένων σας, του λογισμικού και του συστήματος υπολογιστή σας μετά από ένα συμβάν στον κυβερνοχώρο, στην πλησιέστερη δυνατή κατάσταση στην οποία αυτά βρίσκονταν αμέσως πριν από το συμβάν στον κυβερνοχώρο.

3. Εκβιασμός στον κυβερνοχώρο : Καλύπτονται τα έξοδα για λύτρα τα οποία καταβάλετε  ή  για εύλογες και απαραίτητες δαπάνες για την επίλυση ενός εκβιασμού στον κυβερνοχώρο.

4. Έγκλημα στον κυβερνοχώρο:  Αποζημιώνονται  κεφάλαια τα οποία σας αφαιρέθηκαν παράνομα ως άμεσο αποτέλεσμα ενός εγκλήματος στον κυβερνοχώρο.

5. Διακοπή επιχειρηματικής λειτουργίας:   Αποζημιώνεται η απώλεια κερδών που  προέκυψε ως άμεσο αποτέλεσμα της μη διαθεσιμότητας ( ή και των δεδομένων που αποθηκεύονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία με άλλον τρόπο) ή υποβάθμισης της υπηρεσίας  των υπολογιστικών συστημάτων σας ή της υπηρεσίας υπολογιστικών συστημάτων του παρόχου υπηρεσιών σας, η οποία προκαλείται από συμβάν στον κυβερνοχώρο.

Τμήμα ΙΙ  Αξιώσεις τρίτων

Εμπιστευτικότητα και ευθύνη απορρήτου:  Καλύπτονται οποιαδήποτε ποσά για τα οποία είστε νομικά υπεύθυνος και τα οποία προκύπτουν από απαίτηση τρίτου για παραβίαση δεδομένων η οποία σχετίζεται με εμπιστευτικές πληροφορίες ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τρίτου (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων των υπαλλήλων σας) ή για παραβίαση των ισχυόντων νόμων προστασίας δεδομένων, καθώς επίσης και έξοδα νομικής υπεράσπισής σας.

Ευθύνη ασφάλειας δικτύου: Καλύπτονται οποιαδήποτε ποσά από αγωγή τρίτου και για τα έξοδα νομικής υπεράσπισής σας , για ένα συμβάν στον κυβερνοχώρο στα υπολογιστικά συστήματά σας, το οποίο έχει οδηγήσει σε:

  • α. ζημία σε, αλλοίωση, καταστροφή, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε, μη εξουσιοδοτημένη δημοσιοποίηση των δεδομένων τα οποία είναι αποθηκευμένα σε υπολογιστικά συστήματα τρίτων.
  • β. διακοπή ή υποβάθμιση υπηρεσιών υπολογιστικών συστημάτων τρίτων.

Προσωπική νομική ευθύνη των υπαλλήλων:  Καλύπτεται επίσης την προσωπική νομική ευθύνη των υπαλλήλων σας η οποία προκύπτει από απαίτηση τρίτου για πράξεις ή παραλείψεις στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων απασχόλησής τους, εκτός εάν οι εν λόγω πράξεις ή παραλείψεις είναι σκόπιμες, κακόβουλες ή εκ προθέσεως.

 Όρια κάλυψης

Τα όρια κυμαίνονται από 25.000 ανά περίπτωση και κατ’ έτος έως 3.000.000.

 

Ipid (Ενημερωτικά έντυπα)

Μινέττα

Social Media:

Social Share: