Ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Τσούτσας Χαράλαμπος

Η ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού καλύπτει τις ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις μιας επιχείρησης για όλες τις πιθανές ζημίες που μπορεί να υποστούν εκτός από κάποιες περιπτώσεις που ρητώς εξαιρούνται.

Ποιους ενδιαφέρει:

Η Ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού ενδιαφέρει κάθε σύγχρονη επιχείρηση που διαθέτει ηλεκτρονικούς υπολογιστές και λοιπό ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Ειδικότερα είναι απαραίτητη σε ιατρεία με ηλεκτρονικό εξοπλισμό, διαγνωστικά κέντρα (μαγνητικοί και αξονικοί τομογράφοι κλπλ), στούντιο ήχου και εικόνας, τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς κλπ.

Εύρος Κάλυψης:

Τμήμα Ι:

  • Καλύπτονται οι υλικές ζημίες όλών των κατηγοριών ηλεκτρονικών μηχανημάτων.

Τμήμα ΙΙ:

  • Καλύπτονται οι υλικές ζημίες που θα υποστούν οι εξωτερικοί φορείς όπως δίσκοι, δισκέτες καθώς και το κόστος επανεγγραφής των δεδομένων που περιέχονται σε αυτούς συνεπεία επελεύσεως καλυπτομένου κινδύνου του τμήματος Ι.

Τμήμα ΙΙΙ:

  • Καλύπτονται τα έξοδα ενοικιάσεως υποκατάστατου συστήματος Η/Υ και εγκαταστάσεων σε περίπτωση επελεύσεως καλυπτομένου κινδύνου από το τμήμα Ι, για να μην υπάρξει διακοπή Εργασιών.

Πόσο Κοστίζει:

Το κόστος είναι κατά περίπτωση. Τα ασφάλιστρα εξαρτώνται από το πόσο εκτεθειμένα σε κίνδυνο βρίσκονται τα ηλεκτρονικά μηχανήματα, την φύση, την αξία, την ηλικία των μηχανημάτων αυτών, καθώς και το ύψος της συμμετοχής του ασφαλισμένου σε περίπτωση ζημίας.

Social Media:

Social Share: