Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Ιατρών – Χειρουργών

Τσούτσας Χαράλαμπος

Ποιους Αφορά

Αφορά όλες τις ειδικότητες ιατρών. Το ασφάλιστρο της κάλυψης κυμαίνεται ανάλογα την ειδικότητα του ιατρού, την σχέση εργασίας του ιατρού και τα όρια κάλυψης. Παρακάτω δημιουργήσαμε φόρμα υπολογισμού με την οποία μπορείτε να υπολογίσετε το ακριβές κόστος ασφάλισης σας για την ειδικότητα σας. Συνεργαζόμαστε με τις εξής ασφαλιστικές εταιρίες : Generali Hellas, Interamerican, Ατλαντική Ενωση, Υδρόγειος ασφαλιστική και άλλες αξιόλογες ασφαλιστικές εταιρίες της Ελλάδος.

Λεπτομέρειες ειδικότητας
Επεμβατικός
Εντατικολόγος
Ειδικευόμενος


Επέκταση Κάλυψης
Καθυστερημένη αναγγελία ως 12 μήνες
Καθυστερημένη αναγγελία ως 24 μήνες
Καθυστερημένη αναγγελία ως 48 μήνες
Καθυστερημένη αναγγελία ως 60 μήνες

Ως επέκταση της κάλυψης μπορεί να συμφωνηθεί περίοδος αργοπορημένης δήλωσης αξίωσης προς αποζημίωση.

Εχει ξεκινήσει πλέον και στην Ελλάδα προσπάθεια ενημέρωσης, από διαφόρους φορείς (πχ. εξειδικευμένες δικηγορικές εταιρίες δείτε εδώ) κυρίως μέσω των social media όπου συστηματικά προβάλλεται η δυνατότητα μέσω δικαστικής διεκδίκησης, της άσκησης των δικαιωμάτων των ενδιαφερομένων λόγω λαθών από ιατρικές πράξεις ή παραλείψεις. Τονίζονται ιδιαίτερα η έννοια της ιατρικής ευθύνης, η νομική διαδικασία για την δικαίωση του ασθενούς, οι βασικές αιτίες των ιατρικών λαθών και οι λόγοι της αύξησης αυτών, ποιες είναι οι συχνές υποθέσεις που καταλήγουν στα δικαστήρια και το ύψος των αποζημιώσεων που επιδικάζονται σ’ αυτά.

Σοβαρές αλλαγές επίσης σχετικά με τις επιδικασμένες αποζημιώσεις αστικού δικαίου σε βάρος Νοσοκομείων του ΕΣΥ, δρομολογούνται σύμφωνα με την εγκύκλιο “Κοινοποίηση δικαστικών αποφάσεων στον Γενικό Επίτροπο Επικράτειας Ελεγκτικού Συνεδρίου από τις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Ελέγχου και εποπτείας (ΔΥΕΕ)” (ΑΔΑ: ΩΟΑ1Η-Τ29) του υπουργείου Οικονομικών. Οι εν λόγω αλλαγές αφορούν ειδικά τους Ιατρούς του ΕΣΥ και τους ιατρούς των δημοσίων Νοσοκομείων.

Στα πλαίσια της παραπάνω εγκυκλίου προκύπτουν νέα δεδομένα σχετικά με την ευθύνη των ειδικευόμενων ιατρών στα δημόσια νοσοκομεία. Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του ο Αρείος Πάγος αποφαίνεται πως μπορεί να υπάρξει ποινική ευθύνη και σε ειδικευόμενους ιατρούς λόγω ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Δείτε εδώ το σχετικό άρθρο.  

Δείτε εδώ την στατιστική ανάλυση της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (Βαρσάνη Ισμήνη – Βούτσινος Δημήτριος) για την Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών, όπου γίνεται αναφορά στα ποσά των επιδικασθεισών υποθέσεων ανά ειδικότητα (πηγή έρευνας Πανεπιστήμιο Πειραιώς).

Δείτε εδώ το ερμηνευτικό λεξικό για την ασφάλιση αστικής ευθύνης που ανάρτησε η Ενωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος στον δικτυακό της τόπο. Στην σελίδα 37 αναφέρονται πληροφορίες για την αστική ευθύνη Ιατρών.

Τι καλύπτει:

Την επαγγελματική αστική ευθύνη σας ως ιατρός για απώλεια ζωής ή σωματικές βλάβες που μπορεί να προκύψουν από :

  • πράξεις ή παραλείψεις κατά την νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του, ως ιατρός της ειδικότητας που έχει.
  • λάθη ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση οδηγιών που έδωσε στους βοηθούς τους καθώς επίσης και σε περίπτωση παροχής  ιατρικής βοήθειας έκτακτης ανάγκης που μπορεί να παρέχεται ανεξάρτητα από την δηλωθείσα ειδικότητα του.
  • Εφόσον διαθέτει ιδιωτικό ιατρείο καλύπτονται τα ατυχήματα που μπορεί να συμβούν στον χώρο αυτό (αστική ευθύνη χώρου ή γενική αστική ευθύνη).
  • Τέλος  καλύπτονται οι δαπάνες νομικής υποστήριξης για καταβολή δικηγορικών αμοιβών και δικαστικών εξόδων σε Ποινικά Δικαστήρια, που σχετίζονται με την συγκεκριμένη κάλυψη.

 Όρια κάλυψης

 Τα όρια κυμαίνονται από 30.000 ανά περίπτωση και κατ’ έτος έως 3.000.000. Σε περίπτωση επιθυμίας μεγαλύτερων ορίων αναζητούμε κάλυψη εκτός Ελλάδος.

Ειδικές εξαιρέσεις

Δείτε εδώ ομαδοποίηση των ειδικών εξαιρέσεων σε μερικά συμβόλαια της Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.

 Κόστος κάλυψης

 Το κόστος κάλυψης ποικίλοι ανάλογα την ειδικότητα του ιατρού και τα όρια κάλυψης. Παρακάτω δημιουργήσαμε φόρμα υπολογισμού με την οποία μπορείτε να υπολογίσετε το ακριβές κόστος ασφάλισης σας για την ειδικότητα σας.

Social Media:

Social Share: