Αστική ευθύνη Στελεχών (D & O)

Τσούτσας Χαράλαμπος

Το συμβόλαιο Directors & Officers Liability έχει σκοπό να προστατέψει την επιχείρηση και τα στελέχη της από την έκθεσή τους σε οικονομικούς κινδύνους, που φέρουν οι ίδιοι ως φυσικά πρόσωπα από την άσκηση των πιο πάνω καθηκόντων τους.

Ποιους Αφορά:

Το συμβόλαιο Αστική ευθύνη Στελεχών (Directors & Officers Liability) καλύπτει τους τα υψηλόβαθμα στελέχη μιας επιχείρησης, όμως και την ίδια την επιχείρηση από απαιτήσεις τρίτων που προέρχονται από παράνομη πράξη αυτών, αποκλειστικά και μόνο κατά την άσκηση των διοικητικών και διευθυντικών καθηκόντων τους.

Εύρος Κάλυψης :

Καλύπτεται η ευθύνη των στελεχών που μπορεί να προκύψει από παράνομες και υπαίτιες πράξεις και παραλείψεις, αποκλειστικά και μόνο κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ενδεικτικά μπορούν να εγερθούν απαιτήσεις από: 

  • Μετόχους για:  μείωση αξίας μετοχής, παραπλάνηση, κακή διαχείριση, αναίτια έξοδα,
  • Υπαλλήλους για  παράνομη καταγγελία σύμβασης εργασίας (απόλυση), παράβαση όρων σύμβασης εργασίας, μεροληψία (διάκριση),
  • Πελάτες για: αποτυχία τήρησης συμφωνιών, παραβίαση εγγύησης / εξουσίας, παρέμβαση στην εργασία,
  • Κρατικές υπηρεσίες & οργανισμούς για: ατιμία και απάτη, αποτυχία συμμόρφωσης στους κανονισμούς.

Το συμβόλαιο Directors & Officers Liability καλύπτει:

  • τα έξοδα νομικής υποστήριξης του ασφαλιζόμενου,
  • τα ποσά που θα επιδικασθούν ως αποζημίωση από τα αρμόδια δικαστήρια,
  • τα ποσά πιθανού εξώδικου διακανονισμού μεταξύ των αντιδίκων μερών.

Κόστος

Το κόστος είναι ανάλογο του μεγέθους και της φύσεως της επιχειρηματικής δραστηριότητας και λοιπών παραγόντων.

Social Media:

Social Share: