Ομαδική Ασφάλιση Εργαζομένων

Τσούτσας Χαράλαμπος

Οι Ομαδικές Ασφαλίσεις είναι προγράμματα που αποτελούν πρόσθετες της Κοινωνικής Ασφαλίσεως παροχές. Έχουν σκοπό την εξασφάλιση τόσο των ασφαλισμένων όσο και των οικογενειών τους από απρόβλεπτα περιστατικά που μπορεί να έχουν σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις.

Ποιους Ενδιαφέρει

Οι Ομαδικές Ασφαλίσεις μπορούν να συνάψουν επιχειρήσεις (κερδοσκοπικού ή όχι χαρακτήρα) με περισσότερα από 10 άτομα προσωπικό ή μέλη.

Εύρος Κάλυψης:

Ομαδικά Προγράμματα Ζωής, Ατυχημάτων, Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψεως, Συντάξεως

  • Σύνταξη ή εφάπαξ κατά την συνταξιοδότηση (κανονική ή πρόωρη)
  • Αποζημίωση σε περίπτωση απώλεια ζωής από οποιαδήποτε αιτία.
  • Κάλυψη Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από Ασθένεια.
  • Ασφάλισης Ατυχημάτων ( Θάνατος, Μόνιμη Ολική / Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα).
  • Ασφάλιση πρόσκαιρης ανικανότητας από Ασθένεια ή Ατύχημα (Απώλεια Εισοδήματος).
  • Νοσοκομειακό Επίδομα, Χειρουργικό Επίδομα και επίδομα σε περίπτωση σοβαρών παθήσεων.
  • Νοσοκομειακή και Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη.
  • Κάλυψη Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες από Ατύχημα.

Κόστος:

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ασφαλίστρου είναι το πλήθος, οι ηλικίες, το είδος της εργασίας των ασφαλισμένων καθώς και οι καλύψεις που θα επιλεγούν και η διάρκεια κάλυψης για κάθε ασφαλιζόμενο μέλος.

Social Media:

Social Share: