Ασφάλιση Πλοίων

Τσούτσας Χαράλαμπος

Κατά κανόνα με ασφαλιστικού όρους σκάφος θεωρείται οτιδήποτε πλέει ή μπορεί να νηολογηθεί. Ο κλάδος σκαφών ασφαλίζει το πλωτό ναυπήγημα σε όλες τις φάσεις της ζωής του, από την γέννηση του με την ασφάλιση των σταδίων κατασκευής του μέχρι την ημέρα που θα οδηγηθεί το πλοίο για διάλυση.

Εύρος Κάλυψης:

Κατά την ανωτέρω λογική τα ασφαλιστικά προϊόντα που αφορούν την ασφάλιση πλοίων ταξινομούνται κατά το στάδιο που βρίσκεται το πλοίο ως κάτωθι:

1. Περίοδος Κατασκευής: Η ασφάλιση κατασκευής που συμπεριλαμβάνει τις δοκιμές εν πλω. Συνήθεις ρήτρες που χρησιμοποιούνται:

 • Builders Risks: Περιλαμβάνουν την ασφάλιση της κατασκευής, από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωση, συμπεριλαμβάνοντας τις δοκιμές εν πλω, και την Αστική του Ευθύνη.
 • Builders Risks (Strikes) and Builders Risks (War): Αποτελεί επέκταση της καλύψεως για να συμπεριληφθούν οι κίνδυνοι πολέμου και απεργιών.
 • Builders Risks faulty design: Η αρχική κάλυψη μπορεί να επεκταθεί για να συμπεριληφθεί και η συνέπεια ελαττωματικής σχεδίασης.

2. Παραμονή στο λιμάνι: Εφ’ όσον το σκάφος θα είναι σε μόνιμη ακινησία, ή θα διανύει μία μεγάλη περίοδο επισκευής εν πλω, μπορεί να ασφαλιστεί με τις ακόλουθες συμφωνίες:

 • Port Risks Hulls Time: Καλύπτει το σκάφος κατά την περίοδο που θα είναι σε μόνιμη ακινησία, ή θα διανύει μία μεγάλη περίοδο επισκευής εν πλω
 • Port Risks Hulls Time included limited navigation: Καλύπτει το σκάφος κατά την περίοδο που θα εκτελεί περιορισμένους πλόες σε συγκεκριμένα όρια ναυσιπλοΐας.

3. Συνήθης Ναυσιπλοΐα: Πρόκειται για κάλυψη τύπου “κατά παντός κινδύνου” και παρέχεται από τις Institute Time Clauses – Hulls ( ή Institute voyage Clauses – Hulls για συγκεκριμένο δρομολόγιο). Στην κάλυψη περιλαμβάνονται τόσο οι κίνδυνοι κατά την ναυσιπλοία, όσο και η Αστική Ευθύνη κατά τα 3/4 (μέχρι της ασφαλιζόμενης αξίας). Επέκταση της καλύψεως γίνεται συμπεριλαμβάνοντας τους κίνδυνους πολέμου και απεργιών χρησιμοποιώντας τις ρήτρες War &. Strikes Hulls.

Για περιορισμένης μορφής κάλυψη λόγω και του χαμηλότερου κόστους της υπάρχει η εναλλακτική μορφή των I.T.C. – HULLS, ως κάτωθι:

 • I.T.C. Hulls Total Loss – General Average – 3/4 Collision liability (including Salvage Charges Sue and Labor): που περιλαμβάνει την ολική απώλεια, την Γενική Αβαρία, την αστική ευθύνη συνεπεία συγκρούσεως, τα έξοδα διασώσεως και βοηθείας και τα δικαστικά έξοδα.
 • I.T.C. Hulls Total Loss Only (including Salvage Charges and Sue and Labor): που είναι πιο περιορισμένη της μορφή προηγούμενης και περιλαμβάνει ολική απώλεια, έξοδα διασώσεως και βοηθείας και τα δικαστικά έξοδα.
  Συμπληρωματικές καλύψεις μπορούν να δοθούν με τις παρακάτω ρήτρες:
 • Protection & Indemnity Hulls time: Αφορά στην κάλυψη του υπολοίπου ¼ της αστικής ευθύνης. Το 1/4 μπορεί να καλυφθεί είτε με ειδική μνεία στο αρχικό συμβόλαιο τροποποιώντας τα “3/4” με “4/4”, είτε με τις ρήτρες.
 • Institute Time Clauses-Freight: Για την κάλυψη του ναύλου
 • I.T.C. Hulls disbursements and Increased value: Πρόκειται για προσαύξηση της ασφαλιζόμενης αξίας κατά 25% για κάλυψη μόνο στην περίπτωση ολικής απώλειας, Γενικής αβαρίας, δικαστικών εξόδων και Αστικής Ευθύνης. Δηλαδή για ολική ζημία προσαυξάνεται κατά 25% η κάλυψη ενώ αυτό δεν ισχύει για μερική ζημίας.
 • I.T.C Hulls Excess Liability: Περιορισμένη έκδοση αυτής της ρήτρας υπάρχει με την μορφή της που σε σχέση με την ανωτέρω θα εξαίρει την ολική απώλεια
 • Mortgages Interest – Hulls: Επειδή οι αξίες των πλοίων είναι μεγάλες είναι σχεδόν κανόνας η προσφυγή σε Τραπεζικό δανεισμό. Η ρήτρα αυτή χρησιμοποιείται στην περίπτωση που υπάρχει υποθήκη πάνω στο πλοίο και εκχώρηση δικαιωμάτων με την χρήση Notice of assignment που συνυπογράφουν οι πλοιοκτήτες και οι ασφαλιστές.

Ειδικές περιπτώσεις Πλοίων:

Για ορισμένες κατηγορίες σκαφών υπάρχουν εξειδικευμένα ασφαλιστήρια:

 • Fishing Vessels clause: που καλύπτει το αλιευτικό για όλους τους βασικούς κινδύνους της θάλασσας με επέκταση αυτών
 • Fishing Vessels additional Perils clause-Hue: καλύπτει τη έκρηξη λέβητα, την ζημιά σαν συνέπεια ελαττωματικού μέρους την ανθρώπινη αμέλεια και σφάλμα
 • Institute Yacht clauses: Ασφάλιση σκαφών αναψυχής (link με σελίδα σκαφών αναψυχής)

Κόστος:

Το κόστος διαμορφώνεται από στατιστικά δεδομένα των ολικών απωλειών της κάθε κατηγορίας και αντίστοιχης ηλικίας πλοίων και από το ποσοστό ασφαλίστρου για τις μερικές ζημιές που καθορίζεται σε νομισματική μονάδα / τόνο και που βάσει της αξίας του σκάφους μετατρέπεται σε ποσοστό επί της αξίας του. Στις ανανεώσεις η διαμόρφωση του ασφαλίστρου καθορίζεται κατά κύριο ρόλο από την στατιστική της πλοιοκτησίας, κατά τα προηγούμενα χρόνια.

Social Media:

Social Share: