Επαγγελματική αστική ευθύνη Ηλεκτρολόγων Υδραυλικών Ψυκτικών

Τσούτσας Χαράλαμπος

Ποιούς ενδιαφέρει

Ατομικά  εργαζόμενους ως ελεύθερους επαγγελματίες ηλεκτρολόγους υδραυλικούς ή ψυκτικούς, εργαζόμενος ως ελεύθερος επαγγελματίας, που απασχολούν έως 2 βοηθούς. Παρακάτω δημιουργήσαμε φόρμα υπολογισμού με την οποία μπορείτε να υπολογίσετε το ακριβές κόστος ασφάλισης σας. Συνεργαζόμαστε με τις εξής ασφαλιστικές εταιρίες : Generali Hellas, AIG, Εθνική ασφαλιστική, Μινέττα και άλλες αξιόλογες ασφαλιστικές εταιρίες της Ελλάδος.

Υπολογίστε το ασφάλιστρο
Έκταση κάλυψης

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του επαγγελματία για ζημιές (Σωματικές βλάβες/ Θάνατος ή/ και Υλικές ζημιές) συνεπεία ατυχήματος που πιθανώς προξενηθεί σε τρίτους, με υπαιτιότητά του για απαιτήσεις τρίτων από ατυχήματα που οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις από αμέλειά του οι οποίες απορρέουν άμεσα και αποκλειστικά από τις εργασίες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής έργων που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο ασφαλισμένος. Τρίτοι θεωρούνται για το παρόν και οι εγκαταστάσεις του εκάστοτε πελάτη του ασφαλισμένου.

Βάση κάλυψης

Claims Made. Ημερομηνία αναδρομικής ισχύος η ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης με εκτεταμένη περίοδο αναγγελίας απαιτήσεων 6 μήνες από την διακοπή της κάλυψης. Εναλλακτικά, παρέχεται η δυνατότητα για εκτεταμένη περίοδο αναγγελίας απαιτήσεων 12 μήνες, με επασφάλιστρο.

Προαιρετικές επεκτάσεις κάλυψης

  • Επαγγελματική Ευθύνη από σχεδιασμό και επίβλεψη εργασιών της ασφαλισμένης δραστηριότητας, μέχρι €15.000 ανά περιστατικό και κατ’ έτος, με απαλλαγή €750 ανά απαίτηση.
  • Απαιτήσεις που σχετίζονται με ελαττωματικό προϊόν που χρησιμοποιήθηκε στο έργο, μέχρι €15.000 ανά περιστατικό και κατ’ έτος, με απαλλαγή €650 ανά απαίτηση.
  • Εργοδοτική Ευθύνη με επασφάλιστρο.  
  • Πυρκαγιά, έκρηξη, βραχυκύκλωμα μέχρι €30.000 ανά περιστατικό.
  • Ζημιές σε αγωγούς και υπόγειες εγκαταστάσεις, μέχρι €30.000 ανά περιστατικό και απαλλαγή 7,5% της ζημιάς με ελάχιστο €650 ανά ζημιογόνο γεγονός.

Social Media:

Social Share: