Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου Εργολάβων (Contractors All Risks – CAR)

Τσούτσας Χαράλαμπος

Ποιοι καλύπτονται

 Ο κύριος του έργου, o γενικός εργολάβος και οι υπεργολάβοι αυτού.  Συμπληρωματικά μπορούν να καλυφθούν: Οι σχεδιαστές, οι σύμβουλοι μηχανικοί, οι προμηθευτές ή κατασκευαστές των μηχανημάτων (για συναρμολογήσεις)

Αντικείμενο ασφάλισης

Κτίρια , Εργοστάσια, σταθμοί, έργα οδοποιίας, σιδηρόδρομοι, αεροδρόμια, λιμάνια, γέφυρες, φράγματα, σήραγγες, έργα υποδομών (αποχετεύσεις, υδροδοτήσεις κλπ)

Εύρος κάλυψης συμβολαίου

Εργασίες συμβάσεως:  Προπαρασκευαστικές εργασίες (εκσκαφές, ισοπεδώσεις, προστατευτικές τάφροι ή φράγματα κλπ), Υλικά που θα ενσωματωθούν στο έργο και βρίσκονται εντός εργοταξίου.

Μηχανικός εξοπλισμός κατασκευής: Χωματουργικά μηχανήματα, γερανοί και διάφορα οχήματα εργοταξίου χωρίς άδεια οδικής κυκλοφορίας που:  ανήκουν ή  ενοικιάζονται από τον εργολάβο.

Δαπάνες αποκομιδής ερειπίων: Περιλαμβάνουν τα έξοδα για απομάκρυνση των υπολειμμάτων από το εργοτάξιο σε περίπτωση ζημιάς η οποία καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο.

Γειτνιάζουσα και περιβάλλουσα περιουσία:  Περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στον κύριο του έργου και περιουσιακά στοιχεία του εργολάβου ή που τελούν υπό τον έλεγχο ή φύλαξη αυτού και βρίσκονται εντός ή κοντά στο εργοτάξιο. Δεν περιλαμβάνονται ο εργοταξιακός ή λοιπός εξοπλισμός.

Αστική ευθύνη:  Σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες που θα προκληθούν σε βάρος τρίτων, Μπορεί να καλυφθεί: Διασταυρούμενη ευθύνη (Cross Liability) και η Εργοδοτική Ευθύνη

Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι

Βασική κάλυψη : Καλύπτόνται όλοι οι κίνδυνοι (απρόβλεπτα, αιφνίδια γεγονότα με αρνητικές επιπτώσεις) εκτός από εκείνους που περιλαμβάνονται στις εξαιρέσεις. Ενδεικτικά καλύπτονται : η φωτιά, η πλημμύρα, κλοπή ή ληστεία, κακοτεχνία, ανθρώπινο σφάλμα, κακόβουλη ενέργεια, βραχυκύκλωμα και πολλά άλλα

Επέκταση κάλυψης :  Μεταφοράς υλικών, Κάλυψη υπερωριών και επείγοντος ναύλου σε περίπτωση ζημίας, κάλυψη πολιτικών ταραχών, Διασταυρούμενη ευθύνη, συνέπειες λανθασμένου σχεδίου, ελαττωματικού υλικού ή κακοτεχνίας για τις ζημίες που θα προκληθούν απ’ αυτά.

Περίοδος ασφαλίσεως

Κάλυψη περιόδου κατασκευαστικών εργασιών: Έναρξη εργασιών με την εκφόρτωση των πρώτων υλικών του έργου και λήξη με περάτωση της δοκιμαστικής λειτουργίας.

Κάλυψη περιόδου συντήρησης: Απλή κάλυψη. Ευρεία κάλυψη.

Ασφαλιζόμενες αξίες

Αξία συμβάσεως (υλικά και εργασίες) βάση του προϋπολογισμού του έργου. Σε περίπτωση που είναι επιθυμητική η επέκταση της κάλυψης πρέπει να δοθούν ξεχωριστά η αξίες του: α) Μηχανικού εξοπλισμού και β) Εργοταξιακού εξοπλισμού.

Μέχρι μια συμφωνημένη αξία καλύπτονται: α) Η περιβάλλουσα περιουσία, β) Αποκομιδή ερειπίων, γ) Αστική ευθύνη.

Παράγοντες υπολογισμού του Ασφαλίστρου

Το ύψος του προϋπολογισμού και η διάρκεια του έργου.

Οι μέθοδοι κατασκευής και η εμπειρία του κατασκευαστή.

Τα υλικά και ο σχεδιασμός του έργου. Ατμοσφαιρικές και γεωλογικές συνθήκες, παράγοντες ασφαλείας, διάφοροι άλλοι παράγοντες.

Social Media:

Social Share: