Αιτιάσεις

Τσούτσας Χαράλαμπος

 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ
Επισυνάπτεται προς διευκόλυνση έντυπο αιτίασης (link)

Οι άνθρωποί μας είναι πάντα πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουν και να λύσουν κάθε ζήτημα σχετικό με την ασφάλισή σας. Αν παρ’ όλ’ αυτά θεωρείτε ότι δεν έχει αντιμετωπιστεί σωστά η περίπτωσή σας από την Εταιρία μας, τότε έχετε το δικαίωμα να υποβάλετεαιτίαση.

Τι είναι αιτίαση: Αιτίαση είναι η δήλωση δυσαρέσκειας, το παράπονο, που απευθύνεται στην Εταιρία από πρόσωπο το οποίο σχετίζεται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή με τις υπηρεσίες ασφάλισης που του παρέχονται.

Τι δεν είναι αιτίαση: Δεν θεωρείται αιτίαση η αναγγελία απαίτησης, η αίτηση για ασφαλιστική αποζημίωση, οι ερωτήσεις και τα αιτήματα για παροχή πληροφοριών ή διευκρινίσεων.

Ποιος μπορεί να υποβάλει αιτίαση , δηλαδή ποιος μπορεί να είναι αιτιώμενος: Αιτιώμενος μπορεί να είναι ο αντισυμβαλλόμενος, ο ασφαλισμένος, ο δικαιούχος αποζημίωσης ή και ο ζημιωθείς τρίτος.

Πώς υποβάλλεται η αιτίαση : Η αιτίασή σας υποβάλλεται ταχυδρομικά ή με email ως εξής:
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 34 – 65403 ΚΑΒΑΛΑ

EMAIL: tsoutsas@otenet.gr
ΑΡΜΟΔΙΟ ΠΡΟΣΩΠΟ: ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΗΛ. 2510230058

Διαδικασία:

Αμέσως μετά την υποβολή της αιτίασής σας θα λάβετε απόδειξη παραλαβής.
Η αίτησή σας θα εξετασθεί από το αρμόδιο πρόσωπο.
Θα λάβετε την απάντηση από εμάς με το μέσο που μας υποδείξατε στην αιτίασή σας (ταχυδρομικά, ή email, ή fax), εντός 50 ημερών το αργότερο από την ανωτέρω ημερομηνία παραλαβής. Σε περίπτωση που διαπιστώσουμε, κατά τη διερεύνηση της αιτίασής σας, ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος, θα σας σταλεί έγγραφη ενημέρωση για το λόγο της καθυστέρησης, αναφέροντας ταυτόχρονα και το χρόνο που πιθανολογούμε ότι θα ολοκληρωθεί η επεξεργασία της αιτίασής σας.

Χρήσιμες πληροφορίες:

Πρέπει να γνωρίζετε ότι η υποβολή της αιτίασής σας δεν διακόπτει την παραγραφή των εννόμων αξιώσεών σας, ούτε είναι προαπαιτούμενο για την προσφυγή σας στη Δικαιοσύνη ή σε οποιαδήποτε αρμόδια Αρχή. Μπορείτε ταυτόχρονα να απευθυνθείτε στις εξής αρμόδιες Αρχές:

 Γενική Γραμματεία Καταναλωτή :

Ταχυδρομική Διεύθυνση : Γενική Γραμματεία Καταναλωτή Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα
Τηλ.: 1520
Fax: 210 38 29 640 – 210 33 02 708 – 210 38 43 549
Email: info@efpolis.gr

 

Συνήγορος του Καταναλωτή :

Ταχυδρομική Διεύθυνση : Λ.Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα
Τηλ.: 210 6460862, 210 6460814, 210 6460612, 210 6460734, 210 6460458
Fax.: 210 6460414
Email :
grammateia@synigoroskatanaloti.gr – Κεντρική Γραμματεία Συνηγόρου του Καταναλωτή
grama@synigoroskatanaloti.gr– Γραμματεία Αναπληρωτή Συνηγόρου του Καταναλωτή
gramb@synigoroskatanaloti.gr-Γραμματεία Βοηθού Συνηγόρου του Καταναλωτή

 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.)

Ταχυδρομική Διεύθυνση :: οδός Αμερικής 3, 10564 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 3205222, 210 3205223
Fax: 210 3205437,8
Email: dep.insurancesupervision@bankofgreece.gr

Μπορείτε να αποθηκεύσετε και να εκτυπώσετε το Έντυπο Αιτίασης

Social Media:

Social Share: