Οδηγίες Συμπλήρωσης Φιλικού Διακανονισμού

Τσούτσας Χαράλαμπος

Δεν χρειάζεται να εκνευρίζεστε.

Ο φιλικός διακανονισμός υφίσταται εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

  • Η εμπλοκή αφορά μόνο δύο οχήματα.
  • Και οι δύο ασφαλιστικές εταιρείες να δέχονται τον φιλικό διακανονισμό.
  • Να μην υπάρχουν σωματικές βλάβες ή αυτές να είναι ελαφρές.
  • Να μην ξεπερνάει η ζημιά τα 6000 €.
  • Να συμφωνήσει ο υπαίτιος οδηγός για την υπαιτιότητα του και να την υπογράψει.

Επισημαίνουμε πώς αν υπάρχουν τραυματισμοί πρέπει να καλέστε αμέσως την Αστυνομία.

Σε περίπτωση πρόκλησης μόνον υλικών ζημιών παρουσιάστε ένα Έντυπο Φιλικής

Δήλωσης και μαζί με τον άλλο οδηγό προβείτε στην συμπλήρωση του και αφού
έχετε καλέσει την φροντίδα ατυχήματος να σας βοηθήσει στην συμπλήρωση του.

Καλό είναι να συμβουλεύεστε το σήμα Ασφάλισης και το δίπλωμα οδήγησης.

Σχηματίστε τόξο που δείχνει το αρχικό σημείο σύγκρουσης (παρ.10 του εντύπου).

Σημειώστε με Χ στα αντίστοιχα για κάθε όχημα τετραγωνίδια για να γίνει σαφές το
σχεδιάγραμμα (παρ.12 του εντύπου).

Γράψτε τον αριθμό των τετραγωνιδίων που έχετε συμπληρώσει.

Κάντε το σχεδιάγραμμα του ατυχήματος .

Αν υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες, πάρτε τα στοιχεία τους πριν φύγουν και απαντήστε στην αντίστοιχη ερώτηση (παρ.5 του εντύπου).

Μην αμελήσετε να:
Υπογράψετε και οι δύο οδηγοί.
Κρατήστε ο κάθε οδηγός από ένα υπογεγραμμένο έγγραφο του Έντύπου.
Προωθήστε το Έντυπο χωρίς καθυστέρηση στην ασφαλιστική σας εταιρία.

Το Έντυπο Φιλικής Δήλωσης δεν υποκαθιστά την δήλωση ατυχήματος προς την ασφαλιστική σας εταιρία.

Για την διευκόλυνση σας έχετε πάντα ένα έντυπο φιλικής δήλωσης
Το έντυπο αυτό έχει κατοχυρωθεί από την C.E.A. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ασφαλίσεων).

Social Media:

Social Share: