Ομαδοποίηση ειδικών εξαιρέσεων αστικής ευθύνης ιατρών

Τσούτσας Χαράλαμπος

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η προσπάθεια ομαδοποίησης αυτή εκπονήθηκε από τον Τσούτσα Χαράλαμπο και προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς ενημέρωσης των πελατών του. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθεί ως προσφορά ή συμβουλή για σύναψη οποιασδήποτε ασφαλιστικής ή άλλης σύμβασης. Η προσπάθεια ομαδοποίησης αυτή δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι εξαντλεί πλήρως τα θέματα στα οποία αναφέρεται και ότι περιέχει όλες τις πληροφορίες που ο αποδέκτης δύναται να ζητήσει και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση την ανάγκη ενδελεχούς μελέτης του συνόλου των γενικών και ειδικών όρων της κάθε ασφαλιστικής ξεχωριστά. Οι πληροφορίες συλλέχθηκαν από τους όρους ασφαλιστηρίων συμβολαίων αστικής ευθύνης ιατρών των αντίστοιχων εταιριών το 2020-2021. Ο τίτλος ομαδοποίησης επιλέχθηκε αυθαίρετα για λόγους κατανόησης και τυποποίησης . Δεν μπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο να αλλάξουν οι ειδικοί όροι των συμβολαίων χωρίς να προλάβει να ενημερωθεί το περιεχόμενο της ομαδοποίησης γι’ αυτό καμία απόφαση σύναψης σύμβασης δεν μπορεί να στηριχθεί αποκλειστικά στις πληροφορίες που περιέχονται στην ομαδοποίηση αυτή. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή αντιγραφή του συνόλου ή μέρους αυτής της ομαδοποίησης και της πληροφόρησης που περιέχει, για οποιοδήποτε σκοπό, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του Χαράλαμπου Τσούτσα.

© e-insure.gr  – Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος 2021

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΑΤΡΩΝ

Εξαίρεση Αναδρομικής κάλυψης:

 • Η ΕΘΝΙΚΗ διατυπώνει την εξαίρεση ως εξής:       Διάγνωση, θεραπευτική αγωγή, επέμβαση ή κάποιο άλλο γεγονός το οποίο ανάγεται σε χρόνο προ της ενάρξεως της ισχύος του Ασφαλιστηρίου και του οποίου το αποτέλεσμα εκδηλώθηκε κατά την διάρκεια της ισχύος του Ασφαλιστηρίου.
 • Η INTERAMERICAN διατυπώνει την εξαίρεση ως εξής: Από διάγνωση, θεραπευτική αγωγή, επέμβαση, οι οποίες έλαβαν χώρα πριν την έναρξη αυτής της ασφάλισης και το αποτέλεσμά τους εκδηλώθηκε κατά την περίοδο της ασφάλισης.
 • Η GENERALI διατυπώνει την εξαίρεση (στις γενικές εξαιρέσεις) ως εξής: Καταστάσεις, ατυχήματα, περιστατικά, οποιασδήποτε φύσης, που έλαβαν χώρα ή υπήρχαν πριν την έναρξη ισχύος της ασφάλισης και ήταν γνωστά στον Συμβαλλόμενο ή/ και Ασφαλισμένο ή λόγω της φύσης τους όφειλε ο Συμβαλλόμενος ή/ και Ασφαλισμένος να τα γνωρίζει ή οφείλονται σε αναμενόμενο (και όχι αιφνίδιο ή απρόβλεπτο) γεγονός.
 • Η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ διατυπώνει την εξαίρεση ως εξής: κάθε περίπτωση διάγνωσης, θεραπευτικής αγωγής, επέμβασης ή κάποιου άλλου γεγονότος που ανάγεται σε προηγούμενο χρόνο από αυτό της τωρινής ασφάλισης και της οποίας το αποτέλεσμα εκδηλώθηκε μετέπειτα.
 • Η ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ διατυπώνει την εξαίρεση ως εξής: Εξαιρείται από την παρούσα ασφάλιση κάθε ζημιά που προέρχεται από πράξη ή παράλειψη και ιδίως διάγνωση, θεραπευτική αγωγή, επέμβαση ή άλλο γεγονός που συνέβη σε χρόνο πριν την έναρξη της παρούσας ασφάλισης, έστω και αν οι συνέπειες ευθύνης του ασφαλισμένου εμφανίζονται μετά την έναρξη της ασφάλισης.

Δόλος – εγκληματικές πράξεις – βαρεία αμέλεια :

 • Η ΕΘΝΙΚΗ διατυπώνει την εξαίρεση ως εξής : Εγκληματικές πράξεις, παράνομες ενέργειες, ή χρήση μη εγκεκριμένων μεθόδων ή φαρμάκων από τον ασφαλισμένο ιατρό. Δεν υπάρχει αναφορά για εξαίρεση σε περίπτωση βαρείας αμέλειας στους ειδικούς όρους.
 • Η INTERAMERICAN διατυπώνει την εξαίρεση ως εξής: Από δόλο του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλιζομένου ή των προσώπων που έχουν προστηθεί από αυτούς. Δεν υπάρχει αναφορά για εξαίρεση σε περίπτωση βαρείας αμέλειας στους γενικούς και ειδικούς όρους.
 • Η GENERALI διατυπώνει την εξαίρεση (στις γενικές εξαιρέσεις) ως εξής: Πράξεις ή παραλείψεις από δόλο ή βαρεία αμέλεια του Συμβαλλόμενου ή του Ασφαλισμένου ή του Δικαιούχου του Ασφαλίσματος ή των προσώπων που συνοικούν μαζί τους ή των νομίμων αντιπροσώπων τους ή των εκπροσώπων τους ή των προσώπων που έχουν προστηθεί από αυτούς.
 • Η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ διατυπώνει την εξαίρεση ως εξής: οι κίνδυνοι από εγκληματικές πράξεις, παράνομες ενέργειες. Η εξαίρεση της βαρείας αμέλειας δεν αναφέρεται ρητά στις εξαιρέσεις αλλά στον ορισμό της κάλυψης ως « … καλύπτονται οι κίνδυνοι από την νόμιμη άσκηση … που οφείλονται σε οποιαδήποτε συγγνωστή αμέλεια…», δηλαδή καλύπτεται η αμέλεια που δεν είναι ασυγχώρητη.
 • Η ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ διατυπώνει την εξαίρεση ως εξής: Οι συνέπειες εγκληματικών, παρανόμων ή αντικανονικών πράξεων και/ή επεμβάσεων ή δοκιμασμένων μεθόδων του ιατρού και/ή του αντικαταστάτη του και/ ή των βοηθών του που δεν έχουν εγκριθεί Ελλάδα και/ή δεν είναι σύμφωνες με τα εκάστοτε δεδομένα της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας (loge artist).

Η χρήση μη εγκεκριμένων μεθόδων ή φαρμάκων από τον ασφαλισμένο ιατρό.

 • Η ΕΘΝΙΚΗ ειδικά για γυναικολόγους προσθέτει ότι       εξαιρούνται οι απαιτήσεις λόγω προσωρινής ή οριστικής αδυναμίας για μελλοντική τεκνοποίηση που θα είναι απόρροια μη επιστημονικά αποδεκτής γυναικολογικής επεμβάσεως.
 • Η GENERALI διατυπώνει την εξαίρεση ως εξής: Που οφείλονται σε μη νόμιμες ή μη εγκεκριμένες από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο επεμβάσεις-μεθόδους καθώς και σε συνταγογράφηση, παροχή, προώθηση, σύσταση και χρήση φαρμάκων, σκευασμάτων κλπ συναφών μη εγκεκριμένων από τον Ε.Ο.Φ. Επίσης που οφείλονται σε ή προκύπτουν από τη μη τήρηση και συμμόρφωση με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και τέχνης και πρότυπα αυτής.
 • Η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ διατυπώνει την εξαίρεση ως εξής: οι κίνδυνοι από επεμβάσεις ή χρήσεις ή συστάσεις δια συνταγών μη εγκεκριμένων φαρμάκων ή μεθόδων.
 • Η ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ διατυπώνει την εξαίρεση ως εξής: Οι συνέπειες εγκληματικών, παρανόμων ή αντικανονικών πράξεων και/ή επεμβάσεων ή δοκιμασμένων μεθόδων του ιατρού και/ή του αντικαταστάτη του και/ ή των βοηθών του που δεν έχουν εγκριθεί στην Ελλάδα και/ή δεν είναι σύμφωνες με τα εκάστοτε δεδομένα της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας (loge artist).

Υπέρβαση Επαγγελματικών υπηρεσιών:

 • Η INTERAMERICAN διατυπώνει την εξαίρεση ως εξής: Κάθε είδους υπηρεσίες που παρέχονται πέραν των ορίων των επαγγελματικών υπηρεσιών, θεραπειών, συμβουλών ενός ιατρού, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και τους κανόνες της ηθικής.
 • Η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ διατυπώνει την εξαίρεση ως εξής: Οποιεσδήποτε παροχές που δίδονται πέρα από τις επαγγελματικές υπηρεσίες, αγωγές ή συμβουλές που προσφέρονται τυπικά από τον ιατρό υπό το οικογενειακό δίκαιο, τους ηθικούς κώδικες και κανόνες.

Επήρεια Ουσιών:

 • Η ΕΘΝΙΚΗ διατυπώνει την εξαίρεση ως εξής: Πράξεις των ασφαλισμένων ιατρών καθώς και του βοηθητικού προσωπικού εφόσον αυτοί ευρίσκονται υπό την επίδραση ναρκωτικών ουσιών ή οινοπνευματωδών ποτών.
 • Η INTERAMERICAN διατυπώνει την εξαίρεση ως εξής: Από πράξεις του ασφαλιζομένου όταν αυτός βρίσκεται υπό την επίδραση ναρκωτικών ουσιών ή οινοπνευματωδών ποτών.
 • Η GENERALI διατυπώνει την εξαίρεση (γενικές εξαιρέσεις) ως εξής: Ζημιογόνο γεγονός που είναι συνέπεια ή τελέστηκε κατά την διάρκεια μέθης, χρήσης τοξικών, ναρκωτικών ή άλλων παραισθησιογόνων ουσιών ή αερίων από τον Ασφαλισμένο ή τους προστηθέντες αυτού.
 • Η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ διατυπώνει την εξαίρεση ως εξής:
 • Η ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ διατυπώνει την εξαίρεση ως εξής: Οι συνέπειες όταν ο ασφαλιζόμενος ασκούσε τα καθήκοντά του υπό τη χρήση ναρκωτικών, επήρεια οινοπνευματωδών ποτών και/ή άλλων τοξικών ουσιών.

Εξαίρεση από Ακτινοβολίες:

Ακτινοθεραπεία, ραδιοθεραπεία, χρήση ραδίου, ραδιοϊσοτόπων και ατομικής ακτινοβολίας γενικά.

 • Η ΕΘΝΙΚΗ καλύπτει την ευθύνη από βλάβες που άμεσα ή έμμεσα προκαλούνται, οφείλονται ή σχετίζονται με ιονίζουσες ακτινοβολίες ή ραδιενεργή μόλυνση από τον διαγνωστικό/ απεικονιστικό εξοπλισμό, εξαιρώντας όμως έκθεση σε ακτινοβολία είτε για θεραπευτικούς είτε για διαγνωστικούς λόγους η οποία θα έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία γενετικών ανωμαλιών σε αγέννητη ζωή (έμβρυα).
 • Η INTERAMERICAN καλύπτει τη χρήση μηχανημάτων ακτινών για διαγνωστικούς σκοπούς. Καλύπτονται οι διαθερμίες και η χρήση μηχανημάτων για διαθερμίες και ηλεκτροθεραπείες. Στο πλαίσιο της ειδικότητας του ιατρού Ακτινοθεραπευτή, Ογκολόγου και ιατρού ακτινοδιαγνώστη και μόνο για αυτούς διευκρινίζεται ότι η παρούσα κάλυψη ισχύει και για την Αστική ευθύνη που προέρχεται από: Τη χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας. Τη θεραπεία με ακτίνες (ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η οποία πραγματοποιείται από γραμμικό επιταχυντή ή μηχάνημα κοβαλτίου και / ή σωματιδιακή ακτινοβολία). Στο πλαίσιο της ειδικότητας του ιατρού πυρηνικού και μόνο για αυτόν διευκρινίζεται ότι η παρούσα κάλυψη ισχύει και για την Αστική ευθύνη που προέρχεται από: Χρήση ραδίου, ραδιοθεραπείες, ραδιοϊσοτόπων και χρήση ατομικής ακτινοβολίας.
 • Η GENERALI προσθέτει στην εξαίρεση τις γενετικές βλάβες/ μεταλλάξεις οφειλόμενες σε ακτινοβολίες. Καλύπτεται όμως η χρήση μηχανημάτων ακτινών για διαγνωστικούς λόγους, n χρήση μηχανημάτων για διαθερμίες και ηλεκτροθεραπείες καθώς και n χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας. Καλύπτεται επίσης η θεραπεία με ακτίνες (ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία η οποία πραγματοποιείται από γραμμικό επιταχυντή ή μηχάνημα κοβαλτίου ή/ και σωματιδιακή ακτινοβολία) στο πλαίσιο της ειδικότητας του ιατρού Ακτινοθεραπευτή Ογκολόγου και ιατρού Ακτινοδιαγνώστη.
 • Η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ διατυπώνει την εξαίρεση ως εξής: ραδιοθεραπείες, χρήσεις ραδίου, ραδιοϊσοτόπων, ατομικής ακτινοβολίας γενικά και με εξαίρεση των διαθερμιών, οι οποίες καλύπτονται.
 • Η ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ διατυπώνει την εξαίρεση ως εξής:       Οι βλάβες σε γεννητικά όργανα συνεπεία χρήσης ακτινών-Χ ή άλλης ραδιενεργούς συσκευής για διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς. Γενετικές ζημιές σε σχέση με ακτίνες Χ.

Γενετικές Βλάβες:

 • Η INTERAMERICAN διατυπώνει την εξαίρεση ως εξής: Γενετικών βλαβών ή ζημιών ή κάθε είδους γενετικών ανωμαλιών ή ελαττωμάτων προερχόμενες από / ή σχετιζόμενες με πάσης φύσεως ιατρικές πράξεις.
 • Η GENERALI διατυπώνει την εξαίρεση ως εξής: Για γενετικές βλάβες/ μεταλλάξεις οφειλόμενες σε ακτινοβολίες.
 • Η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ διατυπώνει την εξαίρεση ως εξής: Γενετικές βλάβες/ορθοθέτηση.
 • Η ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ διατυπώνει την εξαίρεση ως εξής:       γενετικές ζημιές σε σχέση με ακτίνες Χ. Γενετικές ζημιές σε σχέση με εξωσωματική γονιμοποίηση.

Χρήση φαρμάκων για μείωση βάρους:    

 • Η INTERAMERICAN διατυπώνει την εξαίρεση ως εξής: Μείωση βάρους με χρήση φαρμάκων.
 • Η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ διατυπώνει την εξαίρεση ως εξής: Χρήση φαρμάκων που αφορούν την απώλεια βάρους.

Επεμβάσεις Πλαστικής Χειρουργικής – μη θεραπευτική ή διαγνωστική ιατρική :

 • Η INTERAMERICAN διατυπώνει την εξαίρεση ως εξής: Επεμβάσεις πλαστικής και / ή αισθητικής χειρουργικής. Θα παρέχεται κάλυψη μόνο για την αναγκαία αποκατάσταση σωματικών βλαβών συνεπεία ατυχήματος και / ή συγγενών σωματικών παραμορφώσεων.
 • Η GENERALI διατυπώνει την εξαίρεση ως εξής: Από πράξεις αισθητικής φύσης ή και με σκοπό την αισθητική βελτίωση του ασθενή, εκτός εάν αυτή αποτελεί επακόλουθη ιατρική αποκατάσταση τραύματος, χειρουργικής επιπλοκής ή δυσπλασίας. Εξαιρούνται οι βλάβες αισθητικής φύσης.
 • Η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ διατυπώνει την εξαίρεση ως εξής: Ιατρικές υπηρεσίες που προσφέρονται για μη διαγνωστικούς και μη θεραπευτικούς σκοπούς. Σε περίπτωση πλαστικών/αισθητικών επεμβάσεων καλύπτονται μόνο οι επανορθωτικές επεμβάσεις συνεπεία ατυχήματος ή η εκ γενετής παραμόρφωσης (π.χ. αποκατάσταση τραυμάτων, εγκαυμάτων, λειτουργικότητα μελών κλπ).

Βλάβες αισθητικής φύσεως:

 • Η GENERALI διατυπώνει την εξαίρεση ως εξής: Εξαιρούνται οι βλάβες αισθητικής φύσης.

Μολυσματικές Νόσοι:

 • Η INTERAMERICAN διατυπώνει την εξαίρεση ως εξής: Εξαιρείται η διάγνωση, θεραπεία, μετάδοση, κ.λπ. που αφορά άμεσα ή έμμεσα το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (AIDS) ή τα παθογενετικά του ευρήματα ή οποιονδήποτε τύπο ηπατίτιδας, ή ενδονοσοκομειακής λοίμωξης.
 • Η ΕΘΝΙΚΗ διατυπώνει την εξαίρεση ως εξής: Εξαιρείται η Ευθύνη από μετάδοση μολυσματικών νόσων, AIDS, ανθρώπινους ιστούς παράγωγα αίματος μετάδοση του ιού HIV και των συνεπειών του, ως σωματικής βλάβης νοούμενης και της συναισθηματικής καταθλίψεως και/ ή πνευματικής βλάβης, οι οποίες αποδεδειγμένα ή κατ’ισχυρισμό οφείλονται, επιδεινώνονται ή έχουν οποιαδήποτε σχέση με το προαναφερόμενο σύνδρομο ή τους παθογόνους παράγοντες αυτού.
 • Η GENERALI διατυπώνει την εξαίρεση ως εξής: Από μετάδοση μολυσματικών νόσων και ιών, AIDS, ανθρώπινους ιστούς, παράγωγα αίματος, μετάδοση του ιού HIV και των συνεπειών του.
 • Η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ διατυπώνει την εξαίρεση ως εξής: οι κίνδυνοι από μετάδοση μολυσματικών νόσων, AIDS κλπ. Σε άλλο σημείο προστίθεται το εξής : Σωματικές βλάβες (συμπεριλαμβανομένης συναισθηματικής καταθλίψεως ή πνευματικής βλάβης ή φοβίας), απώλειες ή ζημιές οι οποίες αποδεδειγμένα ή κατ’ισχυρισμόν έχουν προκληθεί ή αποδίδονται με οποιαδήποτε τρόπο στο Σύνδρομο της Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (AIDS) ή τους παθογόνους παράγοντες αυτού ή της ηπατίτιδας (οποιουδήποτε τύπου).
 • Η ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ διατυπώνει την εξαίρεση ως εξής: μετάδοση μολυσματικών νόσων, AIDS, κλπ.

Ολική αναισθησία σε ιατρεία:

 • Η ΕΘΝΙΚΗ διατυπώνει την εξαίρεση ως εξής την εξαίρεση: Την παροχή ολικής αναισθησίας σε ασθενείς στον χώρο του ιδιωτικού ιατρείου του Ασφαλισμένου.
 • Η INTERAMERICAN διατυπώνει την εξαίρεση ως εξής: Επεμβάσεις στις οποίες γίνεται γενική αναισθησία χωρίς την παρουσία αναισθησιολόγου.
 • Η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ διατυπώνει την εξαίρεση ως εξής: Η εκτέλεση από οδοντιάτρους ή οδοντιάτρους χειρουργούς γενικής αναισθησίας ή οποιασδήποτε ιατρικής διαδικασίας που γίνεται υπό γενική αναισθησία, εκτός εάν πραγματοποιείται σε νόμιμο και εγκεκριμένο νοσοκομείο και ο ασθενής βρίσκεται υπό την επίβλεψη εγκεκριμένου αναισθησιολόγου. Ειδικός όρος για γαστρεντερολόγους: Ρητά δηλώνεται ότι, βάσει του γνωστικού του αντικειμένου, ο ιατρός μπορεί να διενεργεί στο ιδιωτικό του ιατρείο, στις κλινικές, στα διαγνωστικά κέντρα και νοσηλευτικά ιδρύματα (ιδιωτικά ή δημόσια) με τα οποία συνεργάζεται, τόσο κλινικές όσο και διαγνωστικές και/ή θεραπευτικές επεμβατικές πράξεις με/ή χωρίς καταστολή όπως π.χ. ενδοσκοπήσεις

Ιατρική Έρευνα:

 • Η INTERAMERICAN διατυπώνει την εξαίρεση ως εξής: Ιατρικές πράξεις που έχουν σχέση με κλινικές δοκιμές, φαρμακευτικά τεστ και κάθε θεραπεία, μελέτη και επέμβαση που βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο.
 • Η GENERALI διατυπώνει την εξαίρεση ως εξής: Για ευθύνη του Ασφαλισμένου που απορρέει από την ιδιότητά του ως ερευνητής ή/ και χορηγός κλινικών μελετών.
 • Η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ διατυπώνει την εξαίρεση ως εξής: Άντρα ιατρικών και βιολογικών ερευνών. Κλινικές μελέτες, μελέτες και δοκιμές φαρμάκων ή μεθόδων μη εγκεκριμένων από τους αρμόδιους φορείς, ακόμα και εάν η μελέτη/δοκιμή πραγματοποιείται με σκοπό την απόκτηση έγκρισης.
 • Η ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ διατυπώνει την εξαίρεση ως εξής: ιατρικές και βιολογικές έρευνες.

Απαιτήσεις ΗΠΑ/Καναδά:

 • Η ΕΘΝΙΚΗ διατυπώνει την εξαίρεση ως εξής την εξαίρεση: Οποιασδήποτε μορφής και τύπου απαιτήσεις που θα γεννηθούν και/ ή θα   εγερθούν στις ΗΠΑ ή στον Καναδά.
 • Η GENERALI διατυπώνει την εξαίρεση (γενικές εξαιρέσεις) ως εξής: Αξιώσεις αστικής ευθύνης από ασφαλιστικές περιπτώσεις που επιδικάστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή στον Καναδά.

Τράπεζες αίματος:       

 • Η INTERAMERICAN διατυπώνει την εξαίρεση ως εξής: Την εν γένει δραστηριότητα τράπεζας αίματος.
 • Η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ διατυπώνει την εξαίρεση ως εξής: Η λειτουργία τραπεζών αίματος εκτός και εάν αφορούν την παροχή αίματος ή προϊόντων αίματος για εγχειρήσεις του Λήπτη της Ασφάλισης.
 • Η ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ διατυπώνει την εξαίρεση ως εξής: τράπεζα αίματος.

Ευθύνη Συμβάσεων:

 • Η INTERAMERICAN διατυπώνει την εξαίρεση ως εξής: Υποχρέωση που αναλαμβάνει ο Ασφαλισμένος με σύμβαση ή οιουδήποτε άλλου είδους συμφωνία συμπεριλαμβανομένης κάθε ρητής ή σιωπηρής δήλωσης ή εγγύησης. Διευκρινίζεται ότι η παρούσα εξαίρεση αφορά πρόσθετες υποχρεώσεις ή ευθύνες που αναλαμβάνει ο ασφαλιζόμενος, πέραν της εκ του νόμου ευθύνης του και δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που ο ασφαλιζόμενος θα έφερε ευθύνη ακόμη κι αν δεν υπήρχαν οι εν λόγω συμβάσεις, συμφωνίες, δηλώσεις ή εγγυήσεις.
 • Η GENERALI διατυπώνει την εξαίρεση ως εξής: Που απορρέουν από συμβάσεις ή άλλες ειδικές συμφωνίες που υπερβαίνουν το σκοπό της επαγγελματικής ιατρικής ευθύνης.

Εξωσωματικές – Αμβλώσεις – Εκτρώσεις – Στειρώσεις:

 • Η INTERAMERICAN διατυπώνει την εξαίρεση ως εξής: Από υπηρεσίες με σκοπό την επιτυχία ή / και αποφυγή εγκυμοσύνης / αναπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των επεμβάσεων για την πρόκληση στειρώσεως, εξωσωματικής αναπαραγωγής (σε δοκιμαστικό σωλήνα). Επίσης, από αμβλώσεις, εκτός αν είναι ιατρικά επιβεβλημένες και τεκμηριωμένες από τον θεράποντα ιατρό.
 • Η ΕΘΝΙΚΗ διατυπώνει την εξαίρεση ως εξής την εξαίρεση: Εξαιρούνται απαιτήσεις από μεταβολή της γενετικής διαδικασίας (πχ στείρωση) οι οποίες δεν θα είναι άμεσο αποτέλεσμα σωματικής βλάβης λόγω σφάλματος ή αμέλειας του γιατρού. Εξαιρείται επίσης η κακή συντήρηση ή ποιότητα του γενετικού υλικού, εάν και εφόσον επηρεάζει δυσμενώς την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών και μόνον, ενώ καλύπτονται ρητώς τυχόν σωματικές βλάβες από και κατά την σχετική διαδικασία. Εξαιρούνται πάσης φύσης και μορφής οικονομικές ζημιές και απώλειες των τρίτων, που απορρέουν αμέσως ή εμμέσως από το γεγονός τυχόν αποτυχημένων εγχειρημάτων ή και αποπειρών για την τεχνητή εξωσωματική γονιμοποίηση εκ μέρους της ασφαλισμένης επωνυμίας και των προστηθέντων της. Τέλος εξαιρούνται απαιτήσεις της ασφαλισμένης, οι οποίες θα βασίζονται ή στηρίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο και μέσον σε αξιώσεις, ένδικες ή μη, τρίτων σε βάρος της για την αποκατάσταση – αποζημίωση της Ηθικής τους βλάβης λόγω της μη επελεύσεως υπεσχημένων ή έστω αναμενόμενων απλώς αποτελεσμάτων εκ της διαδικασίας τεχνητής εξωσωματικής γονιμοποίησης ακολουθηθείσα ή παρασχεθείσα εκ μέρους της ασφαλισμένης και/ ή των προστηθέντων της.
 • Η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ διατυπώνει την εξαίρεση ως εξής: Αγωγές ή υπηρεσίες που δίδονται για την πρόκληση ή την αποφυγή κυοφορίας /τεκνοποίησης, συμπεριλαμβανομένων επεμβάσεων στειρότητας , εξωσωματικής γονιμοποίησης και τις επακόλουθες οικονομικές απώλειες αυτών. Εκτρώσεις, εκτός εάν είναι ιατρικώς ενδεδειγμένες και με παραπεμπτικό ιατρού.
 • Η ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ διατυπώνει την εξαίρεση ως εξής:       … η εκτέλεση ή η σύσταση χειρουργικής ή άλλης επέμβασης με σκοπό τη στείρωση εκτός εάν ενδείκνυται για θεραπευτικούς λόγους. Αμβλώσεις, εκτός αν υπάρχει ανάγκη ιατρικά ενδεδειγμένη και τεκμηριωμένη εγγράφως. Γενετικές ζημιές σε σχέση με εξωσωματική γονιμοποίηση. Οι δραστηριότητες της εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Μη ανιχνεύσιμοι Παράγοντες:

 • Κληρονομικούς παράγοντες που θα προκαλέσουν ασθένειες οι οποίες δεν είναι ανιχνεύσιμες με επιστημονικό τρόπο σε πρώιμο γενετικό στάδιο (ΕΘΝΙΚΗ).

Αποθετικές ζημίες:

 • Η INTERAMERICAN διατυπώνει την εξαίρεση ως εξής: Πάσης φύσεως αποθετικές ζημιές (διαφυγόντα κέρδη-απώλεια εισοδήματος, διατροφές, κ.τ.λ.) καθώς και οποιαδήποτε έμμεση ζημία.

Ευθύνη προς συγγενείς:

 • Η GENERALI διατυπώνει την εξαίρεση ως εξής: Που εγείρονται από τον ίδιο τον Ασφαλισμένο, από μέλη της οικογενείας του, συγγενείς εξ αίματος έως και β’ βαθμού ή εξ αγχιστείας καθώς επίσης και συνοικούντες αυτού.
 • Η ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ διατυπώνει την εξαίρεση ως εξής:       Δεν καλύπτονται με την παρούσα ασφάλιση οι βλάβες που τυχόν θα προξενηθούν από τον ασφαλιζόμενο, στον ή στη σύζυγό του καθώς και στους συγγενείς τους(ανιόντες, κατιόντες, αδελφούς και αδελφές), σ΄ αυτούς που συνοικούν ή συντηρούνται από τον ασφαλιζόμενο, στους υπηρέτες του και στα λοιπά πρόσωπα που βρίσκονται στην υπηρεσία του με οποιαδήποτε σχέση.

Εξαίρεση Γενικής Αστικής Ευθύνης χώρου:

 • Η GENERALI διατυπώνει την εξαίρεση ως εξής: Για ευθύνη που απορρέει από την χρήση, κατοχή και λειτουργία του επαγγελματικού χώρου που ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα ο Ασφαλισμένος (γενική αστική ευθύνη χώρου), εκτός εάν διατηρεί νόμιμο ιατρείο στο όνομά του και παρέχεται η σχετική κάλυψη.

Εξαίρεση Ποινικών Ευθυνών – προστίμων:

 • Η GENERALI διατυπώνει την εξαίρεση ως εξής: Από ποινική ή/ και πειθαρχική ευθύνη κάθε φύσης. Κάθε είδους χρηματικά πρόστιμα, ποινές ή αποζημιώσεις καταβλητέες για παραδειγματισμό ή/ και τιμωρία (exemplary damages), εξαγορά ποινής, συμβατικές ρήτρες.
 • Η ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ διατυπώνει την εξαίρεση ως εξής:       Η εταιρία δεν βαρύνεται, οπωσδήποτε, με πρόστιμα ή χρηματικές ποινές καθώς και με τυχόν δικαστικά έξοδα σχετικά με ποινικές διώξεις.

Γεωγραφική εξαίρεση:                                     

 • Η GENERALI διατυπώνει την εξαίρεση ως εξής: Που απορρέουν από δραστηριότητα εκτός των γεωγραφικών ορίων που ορίζονται στον Πίνακα Καλύψεων.

Εξαίρεση άλλων Φορέων:

 • Η GENERALI διατυπώνει την εξαίρεση ως εξής: Που απορρέουν από την ευθύνη Νοσηλευτικού Ιδρύματος/ Νοσοκομείου/ Κλινικής/ Διαγνωστικού Κέντρου/ Εργαστηρίου/ Κέντρου Υγείας.

Εξαίρεση συμπληρωματικής Ασφάλισης:

 • Η GENERALI διατυπώνει την εξαίρεση ως εξής: Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος έχει συνάψει άλλη ασφάλιση που καλύπτει την ίδια ευθύνη, η κάλυψη που παρέχεται από το παρόν Ασφαλιστήριο ισχύει συμπληρωματικά (in excess) ως δευτερεύουσα ασφάλιση και αποκλειστικά μετά την εξάντληση των ορίων της άλλης ασφάλισης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά και αναγράφεται στο παρόν Ασφαλιστήριο.
 • Η ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ διατυπώνει την εξαίρεση ως εξής:       Ο ασφαλιζόμενος χάνει τα δικαιώματά του που απορρέουν από το παρόν και η Εταιρεία δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή των εξόδων και αποζημιώσεων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων εάν ο ασφαλιζόμενος έχει καλύψει την υπό του νόμου προβλεπόμενη αστική του ευθύνη (επαγγελματική) προς τρίτους και με άλλα συμβόλαια που έχουν εκδοθεί πριν από την έναρξη του παρόντος, ή συνάψει κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος έτερα ασφαλιστήρια συμβόλαια και δε γνωστοποιήσει τούτο εγγράφως στην Εταιρεία.

Ραδιενέργεια:

 • Η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ διατυπώνει την εξαίρεση ως εξής: οι κίνδυνοι από έκρηξη, θερμότητα ή ακτινοβολία που προέρχεται από τη μεταστοιχείωση του ατομικού πυρήνα (διάσπασης, συγχώνευσης, ραδιενέργειας) από τη τεχνητή επιτάχυνση των ατομικών μορίων από κάθε ανάφλεξη ή έκρηξη ραδιενεργών υλών.

Social Media:

Social Share: